Search form

Luka 19:48

48Aime ngic-ngigac yenge yele yowa ngagepangkelu gaibong nga yowaine monic hegileningte mi ngageibong. Yogolec ailu ngaba yenge ye baickeningte yefe monic mi bafuwaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index