Search form

Luka 19:8

8Inguc mibong Sakiasdi iwahac domalu Sugucnele miwec, “Sugucne ngagenong, mafane balu gagabac, yogolec nebocine ngic-ngigac waweweine yeledacte, nga gocne kwesac aiyelelu wiyac baiba, yengele ameine alec 4 balu hatacmac yeledacte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index