Search form

Luka 2

Yesu madec fikewec

Mat 1:18-25

1-2Aime Roma himongte ngictau monic, wacine Sisa Agustus, yedi himongne himongne wac-alingngineng bamadickeningte yowa lome hikeyackewec.+ Dameng iwa ngic monic, wacine Kwirinius, yedi Siria himongte gawana galu molic-molic boleine wac-aling bawec. 3Aime ngic-ngigac sasawadi wac-alingngineng bamadickeningte macngineng fawecsoc hikeyackeibong.

4Aime Yosefe ye Nasaret taon Galili prowins iwa gawec. Ye Dawidile fikesaweckacni, ilec ailu hegilelu Yudeya prowins Dawidile taon kpisicne, wacine Betelehem, iwa hikewec. 5Aime ngigac-bingecine Maria ye gobeholec aiwec. Aime yeke momoc wacnginec wac-alingka kwelengkeningte hikeiboc. 6Yeke iwa hike sulumeboc kogoc fike-fike-dameng kwesiwec. 7Aime yeke mac ngiye-ngiye sawaine monic mi fawecte, yeke lobeina ngiyeboc, molic-molic madecnginec fikewec. Fikeme Mariadi kpolucti ebeckelu lama-bulumaka duwacka iwa lome haulu fawec.

Angelodi lama-damong siduc edocebawec

8Aime deboleme lama-damong gocne yenge Betelehem kpanggewa lamafocngineng damongebalu gaibong. 9Inguc gacgubong Sugucnele angelo monicti iwa fikeyelewec. Fikelu Sugucnele hulili-kwelengtowadi baangolecebame yenge hangoc sugucne aiibong. 10-11Aime yedi yanguc edocebawec, “Ngenge hangoc mi aining! Yakumac benang ngengele ailu Dawidile taon kpisicna Mesia Sugucne fikegac, ye umacnginangkocni bamoctocngebadaicte.+ Ngic-ngigac sasawadi yele ailu beliyeyackedaingte, na siduc madicne yogo mibe yegengkengelegac. 12Gboli yogo ngenge wenuc bafuwaningte ma yago ngelegabac, ngenge hikelu lama-bulumaka yengele duwacka kogoc monic kpolucti ebeckeicne fame bafuwadaingte.”

13Ye inguc miyemewa iwahac honocmengte angelo habu sugucne, yenge fikelu yeholec domalu Wapong mimadickelu yanguc miibong, 14“Wapong, wac feicne, wileng honocmengka fadaic, nga himongka yengela bengong badaic. Wapongti ngic kwele-efec aiyelegac.”*

15Aime angelo yenge honocmengka hefaliye febong, lama-damong yenge yengilangkac mingagec ailu miibong, “Betelehem taonka aibaba yogo fikeme Sugucnedi edocnubagac, ilec biyac hikelu yogo nganinang.”

16Inguc milu yenge biyac hikelu Maria nga Yosefe ailu gbolinginec duwac kwelina fawec, yogo yenge biyac bafuwacebalu nganicebaibong. 17Nganicebalu angelodi gboli yele yowa miwec, yogo edocebabong ngageyackeibong. 18Aime lama-damong yenge siduc aiibong, yogo ngic-ngigac sasawadi ngagelu mimedec aiyackeibong. 19Mariadibac aibaba fike-welewec yogo kweleina lolu ngagesilu gawec.*20Aime angelodi lama-damong edocebawec, yogo sasawa noine nganilu ngageibongte ailu, yenge hefaliyelu Wapong wacine bafelu mitengkelu hikeibong.

Yesu madec wac lacnoibong

21Aime hadeng 8 motome yenge kogoc soc tofaine helockeningte damengngine kwesime ye wacine Yesu wackeibong. Wac yogo ye nenggacine mi gobeemewa angelodi biyachac wackewec.*

Simeon nga Anna yeke Yesu madec Ibu-kulucka nganiiboc

22Gacgu Mosesle yefe-yowa yogo balaibelu suwe-suwe damengngineng yogo motome yenge kogockahac Sugucnele dongewa fikenale Yerusalem bafeiboc. 23Yogolec Sugucnele yefe-yowawa yanguc kwelengkeicne fagac, “Molic-molic madec fikedaingtesoc, yenge Sugucne yeicne sugu aidaingte.” 24Aime yeke suwe-suwe dameng iwa depecte sic alingkacni, tudiling yaeckang, me gomoc-gomoc madecine yaeckang locepanoga, yogo Sugucnele yefe-yowawa fagac, yeke yogo balaibelu bahikeiboc.+

25Dameng iwa ngic monic Yerusalem gawec, wacine Simeon. Ye ngic dondonne, ailu ye Wapong alang bacnolu Tili Asuholec gawec. Ye Israel-ngic yengela mibakoloc aiyelenale wangec aiwec. 26Ailu ye mi homanale Sugucnele Mesia fikeme nganinogale Tili Asudi esecne biyachac mifikecnowec. 27Aime Yesule nenggac-mamac yekele yefe-yowa fawec, yogo balaibelu gbolinginec Ibu-kulucka bafeiboc. Bafeboc Asudi Simeon biyachac kweleina wakeme Ibu-kuluc kwelina felu 28kogoc moleina hoba-domalu yedi Wapong mimadickelu yanguc miwec,

29-30“Sugucnene, na kwelec ngicgone, dongenedi Asa-baba ngicgone nganidactele miing, yogo biyac nganigabac, kwele-bengongkolec gagane babangkale neleng hikedacte.* 31Aime ngic-ngigac sasawadi ye nganiebongka ga yefe yogo biyac bamadickemec. 32Gboli yago yedi Israel yengele alingkacni miyac, yenge bayegengngebame yogodi angocngineng aidaicte, ailu Israel ngic-ngigacfocgone yenge wac feicne yeledamecte.”*

33Mime gboli yogo nenggac-mamacine yeke yele yowa yogo ngagelu mimedec aiiboc. 34Inguc aime Simeonti yambungebalu gboli yogo nenggacine Maria yowa yanguc edowec, “Ngagegic, Israel-ngic homacnedi madec yago yele ailu wawedaingte, nga homacnedibac yele ailu fangkelu domadaingte, aibaba inguc fikenale Wapongti mimoctowec. Nga bocyac yengi ye nganilu ngaba ailu yowa kwekwe aidaingte.* 35Aibong Maria ga, doicti kwelegona hudule fitec ingucnedi helockedaingte. Inguc aime ngic-ngigac bocyac yengele ngage-ngage sangkelu fawec, yogo yegengke fikedaicte.”

36Aime Wapongte sinaic mimi ngigac monic gawec, wacine Anna, ye inguchac Ibu-kulucka gawec. Ye Fanuelle adu, ye Asere fikesaweckacni. Ye ngic balu yeholec hifa 7 gacgume ngaweine homawec. 37Homame ye hosec gacgume hifaine 84 aiwec. Ailu ye Ibu-kuluc mi hegilelu deboc hadeng nosing-sawe ailu Wapong milockelu gawec. 38Gacgu dameng yogowahac Annadi Maria ngama yengele emewa wele domalu Wapong mimadickewec. Yerusalem ngic-ngigac yenge fuli bacebanale wangec gaibong, gboli yogolec siduc yenge mime yegengkeyelewec.

Nasaret hefaliye hikeibong

39Aime Yosefe nga Maria yeke Sugucnele yefe-yowadi migac, yogo sasawa balaibelu aiyackeboc motome, yenge Galili prowinswa hefaliyelu Nasaret taonnginang hikelu gaibong.*40Gacgu madec yogo suguleme Wapongte baba-madicti yela fame ye kuc nga ngage-ngage motoc wakeicne fikecnowec.

Yesu ye madec hakicti Ibu-kulucka fewec

41Aime Yesule nenggac-mamac yeke Ewalicebaicnele hombang ngagesilu hifasoc Yerusalem iwa hikelu gaiboc.+*42Ailu yenge hombangte aibaba balaibelu, Yesu ye hifaine 12 aiyemewa yenge momoc hombangte hikeibong. 43Hikelu iwa gacgubong hombang dameng yogo motome yeke hefaliye weleebocka, Yesu ye Yerusalem iwa ngiyewec. Nga nenggac-mamacine yeke mi ngagelu wele 44yanguc ngageiboc, “Ye ngic-ngigac habu yengeholec yefewa gagac.” Inguc ngagelu yeke hadeng moniyang yefewa hikelu Yesu monic mi bafuwaiboc. Inguc aime yeki ye basackelu agofocngineng nga alingfocngineng yengela lolicke hikelu 45basackelu monic mi bafuwaibocte yeke hatacmac hefaliyelu Yerusalem taonka basackenicte hatac hikeiboc. 46Hike basackeboc hadeng habackang motome Ibu-kuluc kwelina felu Yesu bafuwaiboc. Bafuwaboc ye Ibu-kuluc kwelina wewedu yengele kebangka ngiye ngageyelelu mi-uwac aiyelewec. 47Aime Yesudi ngage-ngageholec ngic sasawa yowangineng ameine bafaliyewecte yenge mimedec ailu yanguc ngageibong, yogo wiyac feicne aigac. 48Aime nenggac-mamac yeke ye nganilu kwatackelu nenggacinedi yanguc edowec, “Madec, ga omale aibaba ingucne ainotegic? Aime mamacgoneholec noke gale ngageboc ailu ga basacgulu gagabelec.”

49Inguc mime yedi yanguc edocepawec, “Ngeke omale basacnugabiyec? Na mamacnele macka gagabac, yogo mi ngagegabiyec, me?” 50Inguc mime yeke yowa yogolec dabiyeiboc.

51Aime ye nenggac-mamacine yekeholec hatac hefaliyelu Nasaret macka hikelu micnginec balaibelu gawec. Game nenggacinedi aibaba sasawa fikewec, yogo ngage-ngageina lolu gawec.*52Aime Yesule ngage-ngage nga socine sugule-sanangkeme, Wapong nga ngic-ngigac yenge momoc ngani-lingkeibong.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index