Search form

Luka 2:10-11

10-11Aime yedi yanguc edocebawec, “Ngenge hangoc mi aining! Yakumac benang ngengele ailu Dawidile taon kpisicna Mesia Sugucne fikegac, ye umacnginangkocni bamoctocngebadaicte. Ngic-ngigac sasawadi yele ailu beliyeyackedaingte, na siduc madicne yogo mibe yegengkengelegac. 12Gboli yogo ngenge wenuc bafuwaningte ma yago ngelegabac, ngenge hikelu lama-bulumaka yengele duwacka kogoc monic kpolucti ebeckeicne fame bafuwadaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index