Search form

Luka 2:23

23Yogolec Sugucnele yefe-yowawa yanguc kwelengkeicne fagac, “Molic-molic madec fikedaingtesoc, yenge Sugucne yeicne sugu aidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index