Search form

Luka 2:32

32Gboli yago yedi Israel yengele alingkacni miyac, yenge bayegengngebame yogodi angocngineng aidaicte, ailu Israel ngic-ngigacfocgone yenge wac feicne yeledamecte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index