Search form

Luka 2:35

35Aibong Maria ga, doicti kwelegona hudule fitec ingucnedi helockedaingte. Inguc aime ngic-ngigac bocyac yengele ngage-ngage sangkelu fawec, yogo yegengke fikedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index