Search form

Luka 2:38

38Gacgu dameng yogowahac Annadi Maria ngama yengele emewa wele domalu Wapong mimadickewec. Yerusalem ngic-ngigac yenge fuli bacebanale wangec gaibong, gboli yogolec siduc yenge mime yegengkeyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index