Search form

Luka 20:1

Madi Yesu bole-yowa lacnowec

Mat 21:23-27; Mrk 11:27-33

1Yesu ye dameng monicka Ibu-kulucka ngic-ngigac edocebalu weduyelelu siduc madicne edocebame, depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu Yuda-ngic micnefocngineng yenge yengileng bucnac wele haicina domalu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index