Search form

Luka 20:15

15Inguc milu madec yogo balu fuluckebong bole lobina haume wehomaibong.”

Milu Yesudi uwayelewec, “Bole fileine yogodi waing bolele damong yengele wenuc aiyeledaicte?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index