Search form

Luka 20:19

19Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, nga depec-baba ngic micne, yenge Yesudi yengele yowa nangengngine miwec, yogo biyac ngage-motoibongte ailu iwayac banogale aiibong, ailu ngic-ngigac yengele hangocebamebac hegileibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index