Search form

Luka 20:20

Yesu takesle uwacnoibong

Mat 22:15-22; Mrk 12:13-17

20Ilec yenge Yesu nganibiyelu ngicfocngineng salecebaibong, yenge yowaine ngagegaing silic yela hikeibong. Hikelu oma yowa wenuc mime ngagelubac prowinsle ngic micne yele molewa loningte ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index