Search form

Luka 20:21

21Ailu ngic yogo yenge Yesule miibong, “Wewedu, yowa migic nga wiyac wedunolegic, yogo noine sasawa ailu Wapongte yefe, yogo sugu ngic-ngigac edocebalu weduyelelu yowa monic-mi monic-mi mi aicaigic, gale inguc ngagecaigabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index