Search form

Luka 20:33

33Ngigac ye ngic 7 yengele ngigacngineng ailu gacgu homackacni fangke-fangke damengka hae-gba 7 yengelacni male ngigac aidaicte?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index