Search form

Luka 20:34

34Inguc mibong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Himong yagolec gaga damengka ngicti ngigac bagaing, nga mamac yenge migaing ‘Na adune ngic lacnodacte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index