Search form

Luka 20:46

46“Ngenge Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengele ngani-motolu gadabiyeng! Yenge ngakpi dale madicne holelu mac-boneng ganogale angac ngagedaingte, nga maketka hikebong ngic-ngigac yengi yengele wenac madic miyeleningte angacngineng sugucne fagac. Ailu kpakpaduc macka nga nosing hodocine hole-holele damengngina ngiye-ngiye molic-molicka ngiyenogale angacebacaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index