Search form

Luka 20:47

47Ailu yenge ngigac-hosec yengele mac ewalicebacaigaing. Ailu ngage-madickeyeleningte mimiloc dalicneyac milockecaigaing. Kwesac ingucne aicaigabiyengte yenge ameine umacneyac badaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index