Search form

Luka 20:5

5Mime yenge yengilangkac mingagec ailu yanguc miibong, “‘Yogo honocmengkacni,’ inguc midabelengtewa, aime ye yanguc uwanoledaicte, ‘Aime ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index