Search form

Luka 20:9

Waing bolele damong sowacne

Mat 21:33-46; Mrk 12:1-12

9Inguc milu Yesudi yowa nangengngine ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Ngic monicti waing boleina waing duwewec. Duweme motome ye waing bole damongkeningte ngic gocne bafuwacebalu yengeholec yowa hefeibong, ailu yeicnebac dameng dalicne himong monicka ganale hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index