Search form

Luka 21:14-15

14-15nani ngage-ngage-motoc ngelelu yowa micnginang lodacte. Inguc aibe ngabafocngineng yengele hewackacni yowa ngeledacte, yogo monicti nalic mi bawadaicte, me wedaicte. Ilec ailu ngenge yengele dongewa yowa minang milu mibamoc mi aidaing. 16Aime nenggac-mamac nga hae-gbafocngineng ailu sac-tofa nga agofocngineng yengi mudocngebalu ngaba yengele molewa locngebabong, ngengelacni gocne wehomacebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index