Search form

Luka 21:16

16Aime nenggac-mamac nga hae-gbafocngineng ailu sac-tofa nga agofocngineng yengi mudocngebalu ngaba yengele molewa locngebabong, ngengelacni gocne wehomacebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index