Search form

Luka 21:20

Yerusalem sowaledaicte

Mat 24:15-21; Mrk 13:14-19

20“Aime hudu-baba ngic habu yenge Yerusalem hewalingkedaingte, dameng iwa yanguc biyac ngagedaingte, taon sowalenale dameng biyac welegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index