Search form

Luka 21:23

23Himong yagowa umac sugucne fikeme ngic-ngigac ngaba aiyeledaingte. Ilec ailu dameng iwa ngigac gobeholec gagaing, nga nenggac kogoc amuc gumecebacaigaing, yenge umacnginengkolec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index