Search form

Luka 21:24

24Aime ngaba yenge hudule fitecti ngic gocne wehomacebalu gocne witicebalu himongne himongne baceba hikelu locebadaingte. Aime Israel yengele alingkacni miyac yengi kwesilu Yerusalem higenginengti edesockelu gaebongka damengngineng yogo motome hikedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index