Search form

Luka 21:25

Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte

Mat 24:29-31; Mrk 13:24-27

25“Dameng iwa wenac nga tamacne ailu asocmeng yengela sowi fikedaicte. Aime himongne himongne yenge kwele-umac balu dingongka domalu kiwec dibongte uc ngagelu ngageboc ailu kauc badaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index