Search form

Luka 21:36

36ilec ngenge damengsoc damongnagulu mimiloc bole bagadaing. Bagacgu wiyac sasawa yogo fikenoga aigac, yogo ewalilu kuc balu Ngicte Madec, yele dongewa sanangkelu domadaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index