Search form

Luka 21:6

6“Mac yogo ngani-angac homacne aigaing. Dameng monic weleme, iwa sasawa hembalackedaingte. Ailu posa monicti monicte feiwa hegilebong mi ngiyedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index