Search form

Luka 22

Yudasdi Yesu baningte mipangkewec

Mat 26:1-5,14-16; Mrk 14:1-2,10-11; Yoh 11:45-53

1Hombang monic, bret yis mikac, wacine monic Ewalicebaicnele hombang micaigaing, hombang yogo bangkalewec.+2Aime depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge Yesu homacka lonogale yefe monic bafuwanogale ngagesilu ngic-ngigac yengele hangocebame aibibiyeibong. 3Mic-tengtengfocine 12 yengelacni monic Yudas wacine monic Iskariot, ye Aleng Sugucnenginengti yele kwele-ngage-ngageina haume,*4yedi hikelu depec-baba ngic micne nga Ibu-kulucte lebe-ngic damongngine, yengeholec ngiyelu Yesule yefe wenuc balu yengele molewa lonale yowa mingagec aiibong. 5Aime yenge kwele-madic ngagelu moneng gocne lacnoningte milu yowa hefeibong. 6Yudasdi yengeholec kwele moniyang ailu yefe wenuc bafuwalu habu yenge yeholec mi gaebongka ye sangke-sangke galu Yesu yengele molewa lonale donge hilalu gawec.

Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing lobelu bamockeiboc

Mat 26:17-25; Mrk 14:12-21; Yoh 13:21-30

7Gaemewa bret yis mikac, ilec hombangka lama madecine wecaigaing, hadeng yogo weleme*8Yesudi Pita nga Yohane yanguc milu salecepawec, “Ewalicebaicnele hombangte lama madecineholec nosing nonangte ngeke hikelu wiyac bamockenic!”

9Inguc mime uwacnolu miiboc, “Wenuwa bamockenacte ngagesigic?”

10Miboc bafaliyeyetelu yanguc miwec, “Ngeke hikelu taonka fedabiyecte, iwa ngic monic misa-hebecine kukuwelu weleme yeholec luwelu balaibe lelu ye mac monicka feme ngeke yeholec felu+ 11mac fileine yanguc edodabiyec, ‘Wewedudi gale yanguc uwagac: Mac kweline weni iwa mic-tengtengfocne yengeholec Ewalicebaicnele hombangte nosing nodabelengte?’ 12Inguc miboc yedi mac sawawa kweline sugucne iwa wiyac biyac loicne ngiyeyackegac, yogo edalicngepame ngeke iwa nosing bamockedabiyec.”

13Aime yeke hikelu Yesudi miyetewecsoc ngic yogo bafuwalu Ewalicebaicnele hombangte nosing bamockeiboc.

Ewalicebaicnele hombangte nosing noibong

Mat 26:26-30; Mrk 14:22-26; 1Kor 11:23-25

14Aime nosing-nono dameng weleme Yesudi salecebaicne yengeholec nosing nonogale ngiyelu 15-16yanguc edocebawec, “Ewalicebaicnele hombangte nosing yago ngengeholec nonogale homacne ainelegac. Na nosing yago hatacmac mi nolu gaebewa Wapongte ngani-damong kwelina hombangte fungine fikedaicte yogo nolubac doicka fedacte. I noine edocngebagabac.”+

17-18Inguc milu kap monic balu Wapong kwele-madic micnolu miwec, “Na yanguc edocngebagabac, Na waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa Wapongte ngani-damong weledaicte, ilec ngenge wiyac yago balu ngengung lanagulu noning.”

19Inguc milu bret monic balu Wapong kwele-madic edolu baucke yelelu yanguc miwec, “Yago soc-biucne, yago ngengele ailu loicne. Ngenge yogo nolu nale ngagesilu inguc nolu gadaing!”

20Nosing nobong motome ye kap inguchac balu miwec, “Kap yago sacnele dodoficnonggeng gbolicne, yogo ngengele ailu sotingkeicne.

21-22“Ailu Ngicte Madec ye Wapongti yefe micnowecka hikedaicte hocne nga ngic doicka locnudaicte ye nosing tebowa momoc ngiyegabeleng, aime ngic yogo yedibac basowalenowagac.”* 23Inguc mime mic-tengtengfocine yengungtiyac uwanaguibong, “Madibac nongileng hewackacni aibaba yogo aidaicte.”

Madi feicne aigac

24Aime mic-tengteng yenge yengileng hewackacni madi feicne gagac, ilec yowangineng fec-wac aime*25Yesudi edocebalu miwec, “Himongka ngictaufocngineng yenge ngic damongebalu mic-tengtengfocngineng bacebacaigaing. Bacebalu micaigaing, ‘Nonge babaficngineng gagabeleng.’*

26“Ngengibac inguc mi aidaing! Monic ye feicne aigac, ye waicne aidaic, nga micnengineng gagac, yedi tofafocngineng yengele bole-madec ingucne gadaic.* 27Madi feicne aigac? Nosing moc ngiyelu nodaicte me bole-madec nosing holelu gagac? Nosing moc ngiyelu nodaicte, yogodi ingucne. Aime nanibac ngengele hewacka bole-madec ingucne gagabac.* 28Nga na lokwesac kwelina gaebewa ngenge na mi hegilecnulu gaibong. 29Mamacnedi ngani-damongte kuc molena lowec, ingucneyac nani ngani-damongte kuc molenginang lodacte. 30Lobewa ngenge naholec galu ngani-damongte nosing nga misa nolu ngiyedaingte. Ngenge inguchac ngictaule bole balu Israel yengele fungfocngineng 12 fagac yengele aibabangineng wosaelu mimoctodaingte.*

Yesu ye Pitadi bisockenale mime yegengkewec

Mat 26:31-35; Mrk 14:27-31; Yoh 13:36-38

31“Simon, Simon, ga ngagenong, Aleng Sugucnengineng ye ngic yenge wit yafoine webong wanale kpendaec-aigaing, yogo ingucne madicnacni bafaliyecngebame sowaleningte biyac alingkelu milockeneleyec. 32Aime Simon, gabac ngage-ngagesinggone wikeengka mi wanale, nani gale ailu inguc biyac mimiloc bole babac. Ailu ga kwelegone hefaliyeme nala hatacmac welelu mic-tengteng alingfocgone basanangebadamec!”*

33Aime Pitadi miwec, “Sugucne, gaholec muc-macka haunogale nga homanogale biyac efeckebac.”

34Mime Yesudi edowec, “Pita, na yowa edocgube ngagec, yakumac deboc yagowahac kokolec ngicne mi hiaemewa ga bisocnung alecine habackang aidaicte.”

Yesudi mic-tengtengfocine miyelewec, wiyac balu gadaing

35Aime Yesudi edocebalu miwec, “Molic-molic salecngebabe hikeibong, dameng iwa moneng-ebec me hiye me hige-ebec mi balu gaibong, ailu wiyac monicte waweibong me?”

Mime yengi miibong, “Miyac.”*

36-37Mibong Yesudi miwec, “Hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac, yogo nala noine fikedaicte, ilec edocngebagabac. Yogo yanguc,

‘Yengi yele kindololo ngic miibong.’ (Yesaiya 53:12)

Nale ngagelu yowa miibong fagac, i yakumac noine fikeyackegac. Ilec ailu yakumacbac yanguc migabac: Monic ye moneng-ebeckolec me hiyeineholec gagac, ye yogo badaic. Ailu hudule fitec mikac gagac, ye ngakpitowaine saleme moneng hilockeme yogodi hudule fitec fuli badaic.”

38Mime mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Sugucne nganic, nonge hudule fitec yaeckang balu gagabeleng.”

Mibong miwec, “I andoine.”

Yesudi Getsemane bolewa Wapong milockewec

Mat 26:36-46; Mrk 14:32-42

39Milu Yesu ye inguc ailu gawec, ailu mac hegilelu Oliwa kupicka hikeme mic-tengtengfocine balaibelu hikeibong. 40Hike sulumebong edocebalu miwec, “Ngenge lokwesacka feningte milockelu sanangkening!” 41Inguc milu ye mic-tengtengfocine hegilecebalu sawaine kpisicnemac loceba lelu ketadi holelu 42yanguc milu Wapong milockewec, “Mamac, ga ngageng nalic aime kap yago nalacni baickenong! Ailu nale angac miyac, geicne angac nga ngage-ngage idibac sanangkedaic.”+ 43[Inguc milockeemewa angelo monicti honocmengkacni wa fikecnolu basanangkeme, 44Yesu ye ngageme umale-benangkeme sanangneyac milockeme sengilangnginedi sac ingucne ailu himongka wawec.]+

45Milockeme motome fangkelu mic-tengtengfocine yengela hefaliye lelu nganicebame yenge kwele-sowac ailu gung fabong 46yanguc edocebawec, “Ngenge omale gung fagaing? Ngenge lokwesacka fedaingkale fangke milockelu sanangkening!”

Ngaba yenge Yesu baibong

Mat 26:47-56; Mrk 14:43-50; Yoh 18:3-11

47Aime Yesu ye yowa milu domaemewayac ngic-habu gocnedi yela kwesiibong. Nga mic-tengteng 12 yengelacni monic Yudas, yedi molickeyelelu Yesu emeina muduckenale yela bangkaleme 48Yesudi micnowec, “Yudas, ga Ngicte Madec muduckelu losi yengele molewa locnugic, me?”+

49Mime Yesu mic-tengtengfocine habu balu domaibong, yenge aibaba sowacne yogo fikenogale aime nganilu uwacnolu miibong, “Sugucne, nonge hudule fitecti wecebanang, me?”

50Aime yengelacni monicti depec-baba ngic micne yele kwelec kwekwe welu hedecine folewahaic welockeme wamebac 51Yesudi miwec, “Ngenge aibaba yogo hegilening!” Inguc milu kwelec kwekwe ngicte hedecine bauwalu bamadickewec.

52Aime Yesu banoga kwesiibong, yogo depec-baba ngic micne nga Ibu-kulucte lebe-ngic micne-babangineng ailu Yuda-ngic micnefocngineng, yengele yanguc miwec, “Ngenge ngic sowacne baningte ingucne hudule fitec nga gbalucnginengkolec kwesigaing. 53Aime ngengeholec Ibu-kulucka hadengsoc gaiba iwa omale na mi bacnuibong. Nga yakumacbac kundungte kucti ngengele dameng aigac.”

Pita ye Yesule bisockewec

Mat 26:57-58,69-75; Mrk 14:53-54,66-72; Yoh 18:12-18,25-27

54Inguc aime yenge Yesu balu depec-baba ngic micnele macka bahikeibong. Pita ye lobenginang sawaine dalisucyac balaibecebalu hikewec.*55Hikeme ngic gocne yenge macte oda kwelina sobeng hewacina dac fitobong lobeme folalu ngiyeebong, Pita yengele hewacka wangiyewec. 56Aime kwelec-adu monicti Pita dacka ngiyeme donge hila nganilu miwec, “Ngic yago ye Yesuholec gacaigac.”

57Inguc mime Pitadi bisockelu miwec, “Ngigac, ga migic, na ye mi ngagecnogabac.”

58Mime dameng mi daliweme ngic monicti Pita ngani-motolu miwec, “Ga hocne yengelacni monic.”

Inguc mime Pitadi miwec, “Ngic, ga ngagegic, na mikac.”

59Aime awa moniyang ingucne domaemewa, ngic monicti hatacmac sanangkelu miwec, “Noine benang, ngic yago ye Galili ngic, ye hocne yele alingka gacaigac.”

60Mime Pitadi yanguc bafaliyewec, “Ngic, ngagegic, ga migic yogo na mi ngage-motogabac.” Milu yowa yogo mi mimoctome kokolec ngicne wackewec. 61Wackeme Sugucne hefaliyelu Pita nganime, Pita ye Sugucnedi yele yowa miwec, yogo ngagesiwec, “Kokolec ngicne deboc yagowa mi wackeemewa, na mi ngagecnugic milu bisockeengka alecine habackang aidaicte.” 62Aime Pita lobeina haulu kwele-sowac sugucne ailu hiawec.

Damong yenge Yesu migoi aicnolu weibong

Mat 26:67-68; Mrk 14:65

63Ngic Yesule damong gaibong, yenge Yesu migoi aicnolu welu 64dongeine kpolucti ebeckelu miibong, “Madi wecgugac, sinaic mimi gagickabac minong.” 65Milu yenge aibaba fungine fungine aicnolu misulec aicnoibong.

Yesu ye Yuda-ngic tutumangnginengte dongewa domawec

Mat 26:59-66; Mrk 14:55-64; Yoh 18:19-24

66Aime mac saeme Yuda-ngic micnefocngineng, nga depec-baba ngic micne ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengileng bucnac, yenge kpatuleebongka Yesu Yuda-ngic yengele tutumangtowawa balelu 67yanguc miibong, “Ga edocnubanong, ga Mesia, me?”+

Mibong yanguc bafaliyeyelewec, “Edocngebabe nalic mi ngagesingkedaingte,* 68nga uuwa uwangeledacte ameine nalic mi bafaliyedaingte. 69Yakumac nga doma fenowagac iwa Ngicte Madec Wapong Kuctowa fileine yele foleinapec ngiyedaicte.”* (Miti gee 110:1)

70Mime yengi miibong, “Inguc aime ga Wapongte Madec me?”

Mibong, yedi miwec, “Inguc migaing i noine. Na gagabachac.”+

71Inguc mime yengi miibong, “Yeuctiyac mibasanang ainagugac, nongileng hatacmac mi kauc badabelengte. Yeicne micti mime biyac ngagegabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index