Search form

Luka 22:15-16

15-16yanguc edocebawec, “Ewalicebaicnele hombangte nosing yago ngengeholec nonogale homacne ainelegac. Na nosing yago hatacmac mi nolu gaebewa Wapongte ngani-damong kwelina hombangte fungine fikedaicte yogo nolubac doicka fedacte. I noine edocngebagabac.”

17-18Inguc milu kap monic balu Wapong kwele-madic micnolu miwec, “Na yanguc edocngebagabac, Na waing noinele misaine hatacmac mi nolu gaebewa Wapongte ngani-damong weledaicte, ilec ngenge wiyac yago balu ngengung lanagulu noning.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index