Search form

Luka 22:2

2Aime depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge Yesu homacka lonogale yefe monic bafuwanogale ngagesilu ngic-ngigac yengele hangocebame aibibiyeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index