Search form

Luka 22:21-22

21-22“Ailu Ngicte Madec ye Wapongti yefe micnowecka hikedaicte hocne nga ngic doicka locnudaicte ye nosing tebowa momoc ngiyegabeleng, aime ngic yogo yedibac basowalenowagac.” 23Inguc mime mic-tengtengfocine yengungtiyac uwanaguibong, “Madibac nongileng hewackacni aibaba yogo aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index