Search form

Luka 22:30

30Lobewa ngenge naholec galu ngani-damongte nosing nga misa nolu ngiyedaingte. Ngenge inguchac ngictaule bole balu Israel yengele fungfocngineng 12 fagac yengele aibabangineng wosaelu mimoctodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index