Search form

Luka 22:52

52Aime Yesu banoga kwesiibong, yogo depec-baba ngic micne nga Ibu-kulucte lebe-ngic micne-babangineng ailu Yuda-ngic micnefocngineng, yengele yanguc miwec, “Ngenge ngic sowacne baningte ingucne hudule fitec nga gbalucnginengkolec kwesigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index