Search form

Luka 22:59

59Aime awa moniyang ingucne domaemewa, ngic monicti hatacmac sanangkelu miwec, “Noine benang, ngic yago ye Galili ngic, ye hocne yele alingka gacaigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index