Search form

Luka 22:66

Yesu ye Yuda-ngic tutumangnginengte dongewa domawec

Mat 26:59-66; Mrk 14:55-64; Yoh 18:19-24

66Aime mac saeme Yuda-ngic micnefocngineng, nga depec-baba ngic micne ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yengileng bucnac, yenge kpatuleebongka Yesu Yuda-ngic yengele tutumangtowawa balelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index