Search form

Luka 23:25

25Ailu ngic yogo kwele fangke-fangke aibaba aigacgu ngic wehomame muc-macka lobong ngiyewec, ye lukecnoningte miibong, ye lukecnolu Yesubac molenginang lome ngage-ngagengineng balaibeningte hegileyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index