Search form

Luka 23:28-30

28-30Inguc aibong Yesudi hefaliyelu yanguc edocebawec, “Dameng monic weleme, iwa ngic-ngigac yenge yanguc midaingte, ‘Ngigac hufing nga kogoc mi baibong, ailu amuc mi gumecebaibong, yenge kwele-angackolec.’

‘Dameng iwa ngic-ngigac yenge kupicte midaingte, “Witinonggang walu famacnubac!” Nga fegengte yanguc midaingte, “Fouckelu somecnubac!” ’ (Hosea 10:8)

Ilec ailu Yerusalemkocni ngigac-adu, ngenge nale mi hiyaning! Ngenge ngengileng nga adu-madecfocngineng, yengele ailubac hiyaning! 31Yoc sabaineholec domaemewa yela aibaba ingucne aigaing. Aime yoc ye biyac homaicne, ibac sowale-benangkedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index