Search form

Luka 23:35

35Ngic-ngigac yenge wiyac fikewec, i ngani domaebongka Yuda-ngic micnefocnginengkolec yenge inguchac misulec aicnolu miibong, “Ye Wapongte Mesia bawosaecine aigacka, ye ngic-ngigac gocne baficebawec, ingucneyac yeicne baficnaguna.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index