Search form

Luka 23:47

47Aime hudu-baba ngic yengele damongti inguc nganilu Wapong mimadickelu miwec, “Ngic yago ye sowacneine mikac, i noine.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index