Search form

Luka 23:50-51

Yesu henebewa lobong fawec

Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Yoh 19:38-42

50-51Aime Yuda himongka taon monic Arimatea iwacni ngic monic gawec wacine Yosefe. Ye Yuda-ngic yengele tutumangtowale memba monic. Ye ngic ulucne nga aibabaine dondonne ailu Wapongte ngani-damongte wangec gawec. Aime ye agofocinedi yowa miibong nga aibaba aiibong, ilec ngageme mi madickewec. 52Mi madickeme ye Pailatla hikelu Yesule kponggbong banale uwacnowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index