Search form

Luka 24:5

5Domaboc ngigac yenge hangocebame ngosockelu haicngineng himongka heluluckelu ngiyeebongka, ngic yaeckang yeki yanguc edocebaiboc, “Ngenge ngic gagaineholec omale dongesiwa basackegaing?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index