Search form

Luka 3

Yohanedi boleine fungkewec

Mat 3:1-12; Mrk 1:2-8; Yoh 1:19-28

1Ngictau Sisa Tiberio, ye hifa 15 dameng inguc biyac gawec. Dameng iwa ngic monic, wacine Pontius Pailat, yedi Yudeya himongte gawana gawec. Gaemewa Herode ye Galilile damong, nga gbaine, wacine Filip, yedi Ituraia nga Trakoniti himongte damong, nga Lisania ye Abilenele damong, inguchac gaibong. 2Inguc gaebongka Annas nga Kaifas yeke depec-baba ngic micne gaiboc. Dameng yogowahac Sekariyale madec Yohane ye himong kisiwa gacgume Wapongte yowadi yela kwesiwec. 3Kwesime Yohane ye Yodan misa neboc nga neboc himong falegac, iwa lolickelu misa lowaebongka kwelengineng hefaliyeme bikicngineng miyac ainale mime yegengkeyelewec.*4Yowa yogo Wapongte sinaic mimi Yesaiyadi miwec, yele hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,

“Himong kisiwa wawac monic yanguc fikegac, ‘Sugucnele yefe wesackelu hole-wenengkening. 5Lumo sasawa someckeyackening, nga kupic-fegeng sasawa yogo hole-wenengkening, ailu yefe adec adec bamadickebong dondonne aidaic, nga yefe hauc-ofecineholec hemusungkening. 6Nga Wapongti aibaba yogo balu bikicnonggeng baickedaicte, yogo ngicne ngicnedi nganiyackedaingte.’” (Yesaiya 40: 3-5)

7Inguc aime ngic-ngigac homacnedi Yohanela hikelu misa lowayelenale edobong, Yohanedi yanguc miwec, “Hemale gbolifocine, ngenge Wapongtacni ameine kwesinale aigac, iwacni nalic hikeningte madi sawang-yowa edocngebawec?* 8Ngenge, kwelengineng hefaliyeme ilec silicina noine bafuwadaingte. Aime ngenge yangucteyac ‘Abraham ye ngambononggeng,’ i mi ngagedabiyeng. Wapong ye hoc yago nalic mime Abraham ngambofocine fikeyackedaingte.+* 9Aime naka monic ye biyac yoc fungina fagacte, yoc gocne noine madicne mi aidaingte, yoc yogo sasawa welu dacka wikecebadaingte.”*

10Inguc mime ngic-ngigac yengi uwacnoibong, “Inguc aime nonge wenuc aidabelengte?”

11Mibong yowangineng yanguc bafaliyeyelewec, “Monicti ngakpiine yaeckang bagagac, ye monicine hemoctolu monic ye ngakpiine mikac gagac, ye bafickedaic. Nga monic ye noba-nosingkolec gagac, ye aibaba ihac aidaic.”

12Mime takes-baba gocne yengi inguchac wele misa lowayelenale miibong, “Wewedu, nonge wenuc aidabelengte?”*

13Mibong yanguc edocebawec, “Ngenge moneng baningte mingeleicne, moneng silicina badaing, moneng ewalilu mi badaing.”

14Mime hudu-baba ngic gocne yengi inguchac Yohane uwacnoibong, “Aime nonge wenuc aidabelengte?”

Mibong yanguc miwec, “Ngenge losi-aibaba me kwesacka ailu migbedicka monickacni moneng mi badaing. Ngenge bolenginengte fuli bacaigaing, yogo sugu ngagebong andoine aidaic.”

15Aime ngic-ngigac yenge Mesiale wangec gaibongte ailu “Yohane ye hocne Mesia ngama.” Kwelenginang inguc ngageibong. 16Inguc ngageibongte Yohanedi yowangineng yanguc bafaliyeyelewec, “Na misa lowangelegabac, ngic lobena weledaicte, yedibac Tili Asu nga dackolec lowangeledaicte. Ailu yeicne kucti nale kuc ewaligac, na ingucnedi yele hige-ebecte witicine lukebe nalic mi madickedaicte.* 17Ye fokine sugucne molewa bawelelu wit yafoineholec baic-baicte sobengka fame, yogo filalu baucepalu yafoine baickelu noine yogo bakpaduc ailu nosing-macina lolu yafoine pelengkelu dac hoba-hobaine mikac, iwa wikeme feme lobedaicte.” 18Yohane ye yowa silicine ingucne bocyac milu ngic-ngigac mimiloc aiyelelu siduc madicne edocebalu gawec.

Herodedi Yohane muc-macka lowec

19Aime ngictau Herodedibac gbainele ngigac, wacine Herodias, hise balu aibaba sowacne gocne bocyac aicnolu gawec, aime Yohanedi aibaba sowacne yogolec sawang-yowa Herode edoyackewec.*20Edome Herodedi aibaba sowacne hatacmac taockelu, Yohane ngaba aicnolu muc-macka lowec.

Yohane ye muc-macka mi feluyac Yesu misa lowacnowec

Mat 3:13-17; Mrk 1:9-11

21Aime ngic-ngigac sasawadi misa lowaebongka, Yesu ye inguchac misa lowawec. Lowalu Wapong milockelu domaemewa honocmeng angkeme22Tili Asudi tudiling nangole silic ingucne ailu Yesula wame, honocmengkacni mic-yowa monic yanguc fikewec, “Ga nale angac-madecne, na ga ngani-angac aigelecaigabac.”*

Yesu ngesa-ngambofocine yengele wac-aling

Mat 1:1-17

23Yesu ye hifaine 30 aiyemewa boleine fungkewec. Aime ngic-ngigac yenge yanguc ngageibong: Ye Yosefele madec.

Nga Yosefe ye Helile madec*

24nga Heli ye Matat-le madec.

Matat ye Liwaile madec

nga Liwai ye Melkile madec.

Melki ye Yanaile madec

nga Yanai ye Yosefele madec.

25Yosefe ye Matatiale madec

nga Matatia ye Amosile madec.

Amosi ye Nahumte madec

nga Nahum ye Esilile madec.

Esili ye Nagaile madec

26nga Nagai ye Mahatale madec.

Mahata ye Matatiale madec

nga Matatia ye Semengte madec.

Semeng ye Yosekle madec

nga Yosek ye Yodale madec.

27Yoda ye Yonangte madec

nga Yonang ye Resale madec.

Resa ye Serubabelle madec

nga Serubabel ye Sialtielle madec.

Sialtiel ye Nerile madec

28nga Neri ye Melkile madec.

Melki ye Adile madec

nga Adi ye Kosamte madec.

Kosam ye Elimadamte madec

nga Elimadam ye Erile madec.

29Eri ye Yosuwale madec

nga Yosuwa ye Eliesale madec.

Eliesa ye Yorimte madec

nga Yorim ye Matatale madec.

Matata ye Liwaile madec

30nga Liwai ye Simeonte madec.

Simeon ye Yudale madec

nga Yuda ye Yosefele madec.

Yosefe ye Yonamte madec

nga Yonam ye Eliakimte madec.

31Eliakim ye Meleale madec

nga Melea ye Menale madec.

Mena ye Matatale madec

nga Matata ye Natante madec.

Natan ye Dawidile madec

32nga Dawidi ye Yesile madec.

Yesi ye Obedele madec

nga Obede ye Boasle madec.

Boas ye Salmonte madec

nga Salmon ye Nasongte madec.*

33Nasong ye Aminadapte madec

nga Aminadap ye Adaminte madec.

Adamin ye Ramte madec

nga Ram ye Hesorongte madec.

Hesorong ye Peresle madec

nga Peres ye Yudale madec.

34Yuda ye Yakobole madec

nga Yakobo ye Aisakle madec.

Aisak ye Abrahamte madec

nga Abraham ye Terale madec.

Tera ye Nahorle madec

35nga Nahor ye Serukle madec.

Seruk ye Reule madec

nga Reu ye Pelekle madec.

Pelek ye Eberile madec

nga Eberi ye Selale madec.

36Sela ye Kainante madec

nga Kainan ye Arpaksatle madec.

Arpaksat ye Siemte madec

nga Siem ye Noale madec.

Noa ye Lamekte madec,*

37nga Lamek ye Metuselale madec.

Metusela ye Enokte madec

nga Enok ye Yaretle madec.

Yaret ye Mahalalelle madec

nga Mahalalel ye Kenante madec.

38Kenan ye Enosile madec

nga Enosi ye Setle madec.

Setdi Adamte madec

nga Adamti Wapongte madec.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index