Search form

Luka 3:14

14Mime hudu-baba ngic gocne yengi inguchac Yohane uwacnoibong, “Aime nonge wenuc aidabelengte?”

Mibong yanguc miwec, “Ngenge losi-aibaba me kwesacka ailu migbedicka monickacni moneng mi badaing. Ngenge bolenginengte fuli bacaigaing, yogo sugu ngagebong andoine aidaic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index