Search form

Luka 3:15

15Aime ngic-ngigac yenge Mesiale wangec gaibongte ailu “Yohane ye hocne Mesia ngama.” Kwelenginang inguc ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index