Search form

Luka 3:16

16Inguc ngageibongte Yohanedi yowangineng yanguc bafaliyeyelewec, “Na misa lowangelegabac, ngic lobena weledaicte, yedibac Tili Asu nga dackolec lowangeledaicte. Ailu yeicne kucti nale kuc ewaligac, na ingucnedi yele hige-ebecte witicine lukebe nalic mi madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index