Search form

Luka 3:23

Yesu ngesa-ngambofocine yengele wac-aling

Mat 1:1-17

23Yesu ye hifaine 30 aiyemewa boleine fungkewec. Aime ngic-ngigac yenge yanguc ngageibong: Ye Yosefele madec.

Nga Yosefe ye Helile madec

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index