Search form

Luka 3:8

8Ngenge, kwelengineng hefaliyeme ilec silicina noine bafuwadaingte. Aime ngenge yangucteyac ‘Abraham ye ngambononggeng,’ i mi ngagedabiyeng. Wapong ye hoc yago nalic mime Abraham ngambofocine fikeyackedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index