Search form

Luka 4:1

Aleng Sugucnenginengti Yesu lokwesac aicnowec

Mat 4:1-11; Mrk 1:12-13

1Aime Tili Asudi Yesu kweleine bawakeme Yodan misawacni hefaliye ofeemewa yedi himong kisiwa mengockeme hikeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index