Search form

Luka 4:13

13Mime Aleng Sugucnenginengti lokwesac sasawa aibibiyeme motome, hegile hikelu dameng monicte wangec gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index