Search form

Luka 4:22

22Aime yele mickacni yowa miwec yogodi kwele-efec nga yowa kucineholec aiwecte ngic-ngigac sasawadi yele ngagebong nalic aime mimedec ailu yele uwanaguibong, “Ngic yago ye Yosefele madecti inguc migac!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index